Jul 24, 2016

Modul Pelatihan Guru Pembelajar Bahasa Sunda SMP 2016

Modul Pelatihan Guru Pembelajar
Bahasa Sunda SMP Tahun 2016


Modul Pelatihan Guru Pembelajar Bahasa Sunda SMP 2016


Modul Pelatihan Guru Pembelajar Bahasa Sunda SMP 2016
Kelompok Kompetensi A
Pedagogik : Ngaronjatkeun Diajar Basa Sunda.
Profesional : Ragam Basa Sunda, Kawih, jeung Mantra.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi B
Pedagogik : Tiori Diajar jeung Larapna dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Fungsi Basa Sunda, Sisindiran jeung Pupujian.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi C
Pedagogik : Model Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Tatakrama, Sora Basa, Wanda Teks, Guguritan, jeung Carpon.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi D
Pedagogik : Kurikulum 2013 dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks, Kaparigelan Basa, jeung Dongeng.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi E
Pedagogik : Bahan Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda.
Profesional : Adegan Kecap jeung Apresiasi Wawacan.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi F
Pedagogik : TIK dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Adegan Kalimah jeung Carita Pantun.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi G
Pedagogik : Strategi Komunikasi dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Pakeman Basa, Wanda Teks, jeung Carita Wayang.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi H
Pedagogik : Penileyan Pangajaran Basa Sunda jeung Sastra Sunda.
Profesional : Aksara Sunda, Carita Pondok, jeung Guguritan.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi I
Pedagogik : Remedial jeung Pengayaan dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks jeung Novel.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi J
Pedagogik : PTK dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks jeung Drama.
Silahkan Download

No comments:

Post a Comment