Jul 24, 2016

Modul Pelatihan Guru Pembelajar Bahasa Sunda SMA/SMK 2016

Modul Pelatihan Guru Pembelajar
Bahasa Sunda SMA/SMK Tahun 2016
Modul Pelatihan Guru Pembelajar Bahasa Sunda SMA/SMK 2016
Kelompok Kompetensi A
Pedagogik : Ngaronjatkeun Diajar Basa Sunda.
Profesional : Ragam Basa Sunda, Kawih, jeung Mantra.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi B
Pedagogik : Tiori Diajar jeung Larapna dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Fungsi Basa Sunda, Sisindiran jeung Pupujian.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi C
Pedagogik : Model Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Tatakrama, Sora Basa, Wanda Teks, Guguritan, jeung Carpon.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi D
Pedagogik : Kurikulum 2013 dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks, Kaparigelan Basa, jeung Dongeng.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi E
Pedagogik : Bahan Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda.
Profesional : Adegan Kecap jeung Apresiasi Wawacan.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi F
Pedagogik : TIK dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Adegan Kalimah jeung Carita Pantun.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi G
Pedagogik : Strategi Komunikasi dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Pakeman Basa, Wanda Teks, jeung Carita Wayang.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi H
Pedagogik : Penileyan Pangajaran Basa Sunda jeung Sastra Sunda.
Profesional : Aksara Sunda, Carita Pondok, jeung Guguritan.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi I
Pedagogik : Remedial jeung Pengayaan dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks jeung Novel.
Silahkan Download

Kelompok Kompetensi J
Pedagogik : PTK dina Pangajaran Basa Sunda.
Profesional : Wanda Teks jeung Drama.
Silahkan Download
No comments:

Post a Comment